This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Preferencijalne teme

18. SIMPOZIJUM
UPRAVLjANjE I TELEKOMUNIKACIJE U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU

 

 14 – 17. oktobar 2018.
Hotel “Vojvodina”, Zrenjanin
Srbija.

 

Grupa D2: Informacioni sistemi i telekomunikacije

 1. 1. Razvoj i modernizacija SCADA sistema (novi moduli, funkcionalnosti, alati, arhitektura) u skladu sa novim potrebama i razvojem hardverskih i softverskih tehnologija.
 2. 2. Integracija funkcija lokalnog i daljinskog upravljanja u sistemima za automatizaciju prenosnih i proizvodnih postrojenja i primena opreme bazirane na standardu IEC 61850.
 3. 3. Informacione i komunikacione tehnologije za povezivanje distribuiranih izvora energije (nadgledanje, upravljanje, bezbednost, korišćenje postojećih standarda, interoperabilnost, „cybersecurity“).
 4. 4. Sprega SCADA i MMS/OMS/AMS sistema - SCADA kao izvor podataka za sisteme upravljanja održavanjem (Maintenance Management System - MMS), upravljanja kvarovima (Outage Management System – OMS) i upravljanja opremom (Asset Management System – AMS).
 5. 5. „Cloud“ servisi, primena, raspoloživost i sigurnost, kao i virtualizacija u IT tehnologiji.
 6. 6. Osiguranje bezbednosti (tajnosti, integriteta i raspoloživosti) informacija kroz politiku bezbednosti, arhitekturu TK sistema i opreme uz primenu postojećih standarda

 1. vezanih za bezbednost informacija i interopreabilnost. Sertifikacija otpornosti informacionih i telekomunikacionih sitema na sajber napade.
 2. 7. Sistemi obezbeđenja kontinuiteta poslovanja – „Disaster Recovery“ sistemi.
 3. 8. „Smart grid“ aplikacije u svetlu ICT za DSO (Distribution System Operator) i TSO( Transmission System Operator) organizacije.
 4. 9. Iskustva u izgradnji i eksploataciji TK mreže prenosa elektroprivrede na magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj ravni.
 5. 10. Iskustva u izgradnji, integraciji i eksploataciji funkcionalnih mreža elektroprivrede baziranih na primeni IP tehnologije: migracija ka multiservisnoj IP/MPLS mreži elektroprivrede, obezbeđivanje nivoa kvaliteta QoS za različite kritične i administrativne (poslovne) servise.
 6. 11. Ulazak elektroprivrednih kompanija na deregulisano telekomunikaciono tržište.
 7. 12. Razvoj SCADA sistema za praćenje emisija štetnih gasova i drugih parametara zagađenja kod velikih zagađivača u cilju što efikasnijeg očuvanja životne sredine.

 

Grupa C2: Upravljanje i eksploatacija EES

 1. 1. Naponsko reaktivne prilike u EES Srbije. Sredstva i metode operativnog planiranja i operativnog upravljnja sistemom u QV domenu. Potreba za novim sredstvima i većom koordinacijom planiranja i rada.
 2. 2. Savremeni sinhronizovani merni uređaji (PMU tipa), nadzorno-upravljački sistemi na njihovoj bazi (WAMS, WAMPAC i dr.) i perspektive njihove primene u sistemu Srbije. Upravljačke arhitekture. Prioritetne aplikacije.
 3. 3. Stanje, problemi i perspektive lokalnog upravljanja u objektima (TS, RP, elektrane).
 4. 4. Stanje razvoja i primene tehničkog sistema operativnog planiranja i upravljanja EES Srbije.

Grupa B5: Zaštita i automatizacija

 1. 1. Razmena informacija za upravljanje obnovljivim izvorima energije na lokalnom i regionalnom nivou. Modernizacija sistema za lokalno upravljanje
 2. 2. Komunikacija uređaja za zaštitu i upravljanje
 3. 3. Sigurnost komunikacione infrastrukture sistema relejne zaštite i lokalnog upravljanja
 4. 4. Koordinacija upravljanja uređajima za regulaciju napona i tokova snaga na lokalnom i regionalnom nivou.
 5. 5. Implementacija WAMS i WAMPAC sistema
18. Simpozijum nastavlja tradiciju stručnih savetovanja i simpozijuma o upravljanju, informatici i telekomunikacijama u elektroenergetskom sistemu, koje su, počev od 1975. godine, održavali STK 35 i STK 39 JUKO CIGRE svake druge godine (uz sedmogodišnji prekid u periodu 1990-1997).

 

 

Repozitorij datoteka:

<